Styrdokument

Verksamheten styrs av

 • Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)
 • Skollagen
 • FN:s barnkonvention
 • Enhetens årsplaner
 • Kommunens övriga policydokument

 

Normer och värden

Vi har ett respektfullt bemötande mot barn och föräldrar, är positiva, generösa och flexibla. Vi ser varje barns kompetenser och förmågor samt lägger stor vikt vid barnens empatiutveckling.

Utveckling och lärande

Vi ser leken som en viktig del i verksamheten. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Leken ger social kompetens.
Vi skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks.
Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnen får problematisera, utforska och reflektera och med den vuxne som stöd komma fram till lösningar.
Vi stimulerar barnens kommunikativa förmåga och uppmuntrar till tal- och skriftspråk.
Vi arbetar med naturvetenskap, sång och musik, drama, rörelse och bild. IT introduceras och är ett komplement i den pedagogiska verksamheten.
Vi arbetar aktivt med natur- och miljöfrågor samt naturens kretslopp.
Vi erbjuder olika kulturaktiviteter och skapar traditioner.
Vi ser uteleken som en viktig del under dagen, där ges möjlighet till lek och aktivitet både i planerad miljö och i skogen.
Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg i verksamheten för att få syn på barnens lärandeprocesser och intressen.

Barns inflytande

Vi ser barnens behov och intressen som sedan ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Förskola och hem

Vi dokumenterar vår verksamhet och har utvecklingssamtal med varje familj, så att föräldrar blir delaktiga i sina barns utveckling och får en god inblick i vistelsen på förskolan.
Vi erbjuder föräldramöten och genomför olika utvärderingar. Föräldrarna får ta del av utvärdering och beskrivning av verksamheten i form av årsplaner, verksamhetsplan och andra rapporter.

Systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogerna dokumenterar sitt arbete med barnen. De reflekterar över vad de ser och funderar tillsammans över nästa steg. Varje vecka sitter arbetslagen och utvärderar och analyserar verksamheten. Vi använder oss mycket av i-pad vid dokumentation. Pedagogerna dokumenterar digitalt i mitt24 där varje familj kan följa sitt barn i verksamheten.

Vi arbetar också med:

 • ”nöjdhetsenkäter”
 • observationer
 • intervjuer
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten
 • planeringsdagar
 • personalmöten

Vi arbetar med Årsplaneringar som ger tydlighet när olika saker ska vara klara t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöten m.m.
På förskolan arbetar vi med att kartlägga personalens utbildning/kompetenser för att på bästa sätt nyttja det i vårt dagliga arbete men också för att se vilken kompetensutveckling som behövs.
Vi lägger stor vikt vid vårt likabehandlingsarbete där vi varje år kartlägger vår verksamhet för att undvika kränkande behandlingar och utanförskap. Vår likabehandlingsplan revideras varje år.