Personal

Personal

Hos oss arbetar en blandning av förskollärare och barnskötare med mångårig erfarenhet. Vi har också egen städerska och egen kökspersonal.

Vi pedagoger som arbetar på Gottepåsen:

 • arbetar utifrån kunskapen om att ett gott bemötande betyder allt både när det gäller möten oss emellan, med barnen, med föräldrar och andra som vi möter i vårt arbete
 • vi planerar vår verksamhet utifrån våra styrdokument
 • vi säger ja till barnen och tar tillvara på deras tankar och intressen
 • vi arbetar utifrån att våra olika kompetenser tas tillvara på ett positivt sätt så det kommer alla barn till gagn
 • vi ser möjligheter i verksamheten och bygger tillsammans med barnen spännande, kreativa och utvecklande miljöer
 • vi arbetar med pedagogisk dokumentation

vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss, hur vi lär oss m.m

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Förskolan och fritids består för närvarande av fyra avdelningar med sammanlagt 70 inskrivna barn i åldrarna 1-12 år varav ca 40 platser är på förskolan.

Vi erbjuder barnen på vår förskola en spännande och inspirerande miljö, där vi utgår från att alla barn kan och vill.

Vi bygger miljöer som inspirerar barnen – där några av nyckelorden blir nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet. För att inbjuda till spontana aktiviteter och lek finns material tillgängligt i barnens höjd. Barnen väljer själva aktivitet, de hämtar det som behövs och ställer tillbaka materialet när de är klara. De lär sig att ta ansvar för vår gemensamma miljö.
Vi vet att barnen intuitivt söker efter kunskap och har en inre lust och drivkraft till lärande. Därför utgår vårt pedagogiska arbete från barnens tankar och idéer. Vi fångar upp det som barnen är intresserade av, utvecklar, forskar och undersöker tillsammans.
Vi vill även ge barnen en fristad utan stress och där de kan få olika möjligheter att utveckla sin identitet. Viktiga honnörsord i vår verksamhet är barns trygghet och självkänsla, lek och lärande, en stimulerade miljö och inte minst en god hälsa, fysisk aktivitet, näringsriktig kost samt en stor portion utevistelse och rörelse.
Våra övertygelser utgör grunden till vårt arbete med barnen. Barnen är delaktiga och har inflytande över hur deras dag och verksamhet formas. Vi arbetar utifrån uppdraget i Lpfö 98/10 och väver in i vårt pedagogiska arbete med barnen:

 • språklig och matematisk medvetenhet
 • sång, musik och rytmik
 • sagor, drama, teater
 • naturorientering, teknik
 • motorik
 • demokratins värdegrund
 • social kompetens
 • traditioner

Vi erbjuder er föräldrar en förskoleverksamhet där ni får ett trevligt bemötande, intresserade och kreativa pedagoger, som på ett positivt sätt arbetar tillsammans med era barn.
Vi ser familjen som en helhet och huvudaktören i vår verksamhet. Vi arbetar efter demokratiska principer, vilket innebär att alla ska bli hörda och ha möjlighet att påverka verksamhetens utformning. Vi strävar efter öppen kommunikation för att kunna möta familjens och barnens behov och önskemål.
Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn hos oss och veta att barnen får god och trygg omvårdnad, utvecklande verksamhet och framförallt en rolig dag på förskolan!
Vi ser fram emot ett gott samarbete där vi erbjuder in till olika möten tillsammans med er föräldrar. Bl.a. introduktionsmöten för nya föräldrar på förskolan, föräldramöten, utvecklingssamtal m.m.

Styrdokument

Styrdokument

Verksamheten styrs av

 • Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)
 • Skollagen
 • FN:s barnkonvention
 • Enhetens årsplaner
 • Kommunens övriga policydokument

 

Normer och värden

Vi har ett respektfullt bemötande mot barn och föräldrar, är positiva, generösa och flexibla. Vi ser varje barns kompetenser och förmågor samt lägger stor vikt vid barnens empatiutveckling.

Utveckling och lärande

Vi ser leken som en viktig del i verksamheten. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Leken ger social kompetens.
Vi skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks.
Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnen får problematisera, utforska och reflektera och med den vuxne som stöd komma fram till lösningar.
Vi stimulerar barnens kommunikativa förmåga och uppmuntrar till tal- och skriftspråk.
Vi arbetar med naturvetenskap, sång och musik, drama, rörelse och bild. IT introduceras och är ett komplement i den pedagogiska verksamheten.
Vi arbetar aktivt med natur- och miljöfrågor samt naturens kretslopp.
Vi erbjuder olika kulturaktiviteter och skapar traditioner.
Vi ser uteleken som en viktig del under dagen, där ges möjlighet till lek och aktivitet både i planerad miljö och i skogen.
Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg i verksamheten för att få syn på barnens lärandeprocesser och intressen.

Barns inflytande

Vi ser barnens behov och intressen som sedan ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Förskola och hem

Vi dokumenterar vår verksamhet och har utvecklingssamtal med varje familj, så att föräldrar blir delaktiga i sina barns utveckling och får en god inblick i vistelsen på förskolan.
Vi erbjuder föräldramöten och genomför olika utvärderingar. Föräldrarna får ta del av utvärdering och beskrivning av verksamheten i form av årsplaner, verksamhetsplan och andra rapporter.

Systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogerna dokumenterar sitt arbete med barnen. De reflekterar över vad de ser och funderar tillsammans över nästa steg. Varje vecka sitter arbetslagen och utvärderar och analyserar verksamheten. Vi använder oss mycket av i-pad vid dokumentation. Pedagogerna dokumenterar digitalt i mitt24 där varje familj kan följa sitt barn i verksamheten.

Vi arbetar också med:

 • ”nöjdhetsenkäter”
 • observationer
 • intervjuer
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten
 • planeringsdagar
 • personalmöten

Vi arbetar med Årsplaneringar som ger tydlighet när olika saker ska vara klara t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöten m.m.
På förskolan arbetar vi med att kartlägga personalens utbildning/kompetenser för att på bästa sätt nyttja det i vårt dagliga arbete men också för att se vilken kompetensutveckling som behövs.
Vi lägger stor vikt vid vårt likabehandlingsarbete där vi varje år kartlägger vår verksamhet för att undvika kränkande behandlingar och utanförskap. Vår likabehandlingsplan revideras varje år.