Mål och riktlinjer

Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskole-/fritidsverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-12 år.

Gottepåsen ger den bästa grunden för ett livslångt lärande!

De styrdokument som vår verksamhet utgår ifrån är:

Lpfö 18

  • Skollagen
  • FN:s barnkonvention
  • Enhetens årsplaner
  • Kommunens övriga policydokument

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Läroplanen är uppdelad i fem områden där mål och riktlinjer anges. Nedan följer utdrag ut läroplanens olika delområden: 

  • Normer och värden: Att visa öppenhet, respekt, förmåga att ta ställning till olika etiska dilemman och skapa förståelse för människors lika värde
  • Utveckling och lärande: Innehåller allt från att varje barn ska ges en möjlighet att utveckla sin identitet, rörelseförmåga, skapandeförmåga till att utveckla tal och skriftspråk samt förståelse för matematik och naturvetenskap
  • Barns inflytande: Anger att barn på sikt ska kunna förstå vad demokrati är. Barnen ska få uttrycka sina åsikter, ta ansvar för sina handlingar och lära sig samarbeta
  • Förskola och hem: Förskolan ska komplettera hemmet. Förskolans arbete med barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen
  • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet: Vi stävar efter ett ömsesidigt samarbete med skolverksamheten